Logo

A. Salat, Zakat, Soam, Hajj and Shahadatain
B. Shahadatain, Salat, Zakat, Soam and Hajj
C. Soam, Salat, Zakat, Hajj and Shahadetain
D. Shahadatain, Salat,, Hajj, Soam and Zakat

Correct Answer: Shahadatain, Salat, Zakat, Soam and Hajj

Last Updated: December 17, 2017